Menu Close

2015 metai

 

2015 metais Centras dalyvavo projektinėje veikloje (3 projektai) prisiimdamas vaidmenis:

  1. Centras – projekto teikėjas ir vykdytojas:
    • projekto „Mažeikių rajono švietimo įstaigų socialinio dialogo skatinimas“ įgyvendinant Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioriteto priemonę “Socialinio dialogo skatinimas”, projekto Nr. VP1-1.1-SADM-02-K-02-008 teikėjas  Mažeikių švietimo centras. Pasirašyta sutartis 2013-12-19 Nr.VP1-1.1-SADM-02-K-02-008 su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra. Bendra projekto vertė – per 174 tūkst. litų. Iš jų  per 147  tūkst. litų skirta iš  2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Projekto partneriai – Mažeikių rajono ugdymo įstaigos: lopšelis-darželis  „Bitutė”, Pavasario pagrindinė mokykla,  Tirkšlių Juozo Vitkaus- Kazimieraičio pagrindinė mokykla, Senamiesčio pagrindinė mokykla, Sodų vidurinė mokykla, Merkelio Račkausko gimnazija. Projekte  dalyvaujančios Mažeikių rajono švietimo įstaigos siekė plėtoti socialinio dialogo pusių bendradarbiavimą, atnaujinti arba pasirašyti naujas kolektyvines sutartis bei įsteigti darbuotojų saugos ir sveikatos komitetus. Projekto įgyvendinimo metu vyko mokymai darbo teisės, tvaraus darbuotojų ir darbdavių bendradarbiavimo, kolektyvinės sutarties, konfliktų ir krizių valdymo, lyčių lygybės darbe užtikrinimo, darbuotojų saugos ir sveikatos komitetų steigimo, veiklos ir naudos, praktikos temomis. Seminarus vedė lektoriai – teisininkai, advokatai, profesinių sąjungų atstovai. Projekto rezultatas – Centre  darbuotojų interesams atstovauja išrinktas darbuotojų atstovas, pasirašyta kolektyvinė sutartis. Projektų partneriai savo įstaigose įkūrė sveikatos komitetus, sudarė arba atnaujino kolektyvines sutartis. Mokymai vyko 2014 metais, 2015 metais – projekto veiklų  baigiamieji darbai.
    • Centras teikė paraišką paramos skyrimui pagal 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą „Gebėjimų skatinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“. Projekto partneriais pasirinktas Švenčionių papildomo ugdymo centras ir Norvegijos Vestfold vaikų ir jaunimo centras. Centras pareiškėjas. Paraiška finansavimui atmesta, finansavimas negautas, projektas nevykdytas.

 

  1. Centras – partneris:
  • projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“, Nr. VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-009 vykdė Ugdymo plėtotės centro projektas. Mažeikių švietimo centras dalyvavo partnerio teisėmis. Sudaryta partnerystės sutartis Nr. 2ESF9-25(22.7), 2010 m. lapkričio 19 d. Projektą finansavo Europos socialinio fondo agentūra. Projektas orientuotas į sisteminius pedagogų kvalifikacijos tobulinimo pokyčius, naujų kvalifikacijos tobulinimo formų paiešką ir inovacijas, tobulinant pedagogų bendrąsias, dalykines ir didaktines kompetencijas.

 

  • Centras, kartu su Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacija, vykdė Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros ES projektą „Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo lavinimo mokyklose (modelių sukūrimas)“ Nr. VP1-2.1-ŠMM-01-V-03-001. Projekto veikla „Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo rodiklių atnaujinimas ir naudojimosi jais rekomendacijų parengimas“. Mažeikiuose vyko  seminaras „Atnaujinti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rodikliai“, kuriame dalyvavo bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo grupių nariai. Dalyvavo 27 dalyviai, seminaro trukmė 8 val. Lektorės – projekto konsultantės Šiaulių Didždvario gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Romualda Pupinytė ir Šiaulių Didždvario gimnazijos veiklos stebėsenos poskyrio vedėja Sonata Dedūraitė. Dalyviai  patobulino mokėjimo mokytis ir informacijos valdymo kompetencijas. Bendradarbiavimo sutartis nesudaryta.

 

Vykdomi  projektai  įgalino Centrą aktyviau dalyvauti įvairaus masto ir pobūdžio partnerystės tinkluose, atsiskleisti potencialiems klientams, patobulinti centro darbuotojų kolektyvo kompetencijas.

Centras dalyvauja partnerystės tinkluose siekdamas įgyvendinti centro tikslus, uždavinius bei funkcijas.  Bendravimas bei bendradarbiavimas su partneriais padeda surasti ir diegti edukacines naujoves, plėtoti  kvalifikacijos tobulinimo paslaugą įvairinant bei aktualizuojant jos turinį, formas.

Projektinės veiklos efektyvumas tiriamas pagal projektų pateiktas metodikas. Centras žino, ką projektai davė pačiai centrui, organizacijoms ir asmenims, kurie buvo įtraukti ar paskatinti dalyvauti projektinėje veikloje. Projekto metu gautos žinios įgyti gebėjimai yra panaudojami tobulinant projekto dalyvių ir paties centro veiklas.

Skip to content