Menu Close

Kontaktai

Direktorė Laima Petrulevičienė

Tel.: +370 443 66639
Mob.: +370 670 26872
 • Užtikrina efektyvią švietimo centro veiklą;
 • kuruoja ugdymo įstaigų vadovų (direktorių) metodinį būrelį;
 • dalyvauja Mažeikių r. savivaldybės ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) komandos veikloje;
 • vadovauja kvalifikacijos tobulinimo programai VADOVŲ AKADEMIJA (VA);
 • atstovavo ir dalyvavo projekte „Lyderių laikas 3“ kūrybinėje komandoje.

Pareigybės aprašymas

Gyvenimo aprašymas

Administratorė Aurelija Žiaugienė

Tel.: +370 443 95210
Mob.: +370 615 21106
 • Tvarko įstaigos dokumentaciją, archyvą;
 • atsako už centro aprūpinimą materialiniais resursais;
 • išrašo sąskaitas faktūras;
 • vykdo viešuosius pirkimus;
 • atsako už asmens duomenų apsaugą.

Pareigybės aprašymas

Lina Jautakė

Metodininkė Lina Jautakė

Tel.: +370 443 66989
Mob.: +370 614 50446
 • Kuruoja anglų kalbos, dailės, ikimokyklinio ugdymo direktorių pavaduotojų ir mokytojų, ikimokyklinio meninio, fizinio ugdymo, choreografijos, muzikos mokytojų bei bibliotekininkų metodinius būrelius;
 • rengia, vertina ir organizuoja kvalifikacijos tobulinimo programų vykdymą;
 • registruoja kvalifikacijos tobulinimo programas Neformaliojo suaugusių švietimo programų registre;
 • prižiūri bibliotekos fondą ir populiarina gautą literatūrą.

Pareigybės aprašymas

Metodininkė Sigutė Kekienė

Tel.: +370 443 95 211
Mob.: +370 664 44721
 • Kuruoja lietuvių ir rusų kalbų, istorijos, pradinio, priešmokyklinio (mokyklų ir darželių), dorinio ugdymo (tikybos ir etikos), teatro mokytojų, psichologų, ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų metodinius būrelius;
 • administruoja Mažeikių švietimo centro interneto svetainę;
 • rengia, vertina ir organizuoja kvalifikacijos tobulinimo programų vykdymą;
 • koordinuoja projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (BUT) susijusių su ugdymo turinio atnaujinimu (UTA) vykdymą rajone.

Pareigybės aprašymas

Metodininkė Monika Zavgorodnė

Tel.: +370 443 95212
Mob.: +370 615 68945
 • Kuruoja informacinių technologijų, vokiečių kalbos, matematikos, fizikos, chemijos, geografijos, biologijos, ekonomikos,  technologijų mokytojų, ugdymo karjerai bei socialinių, specialiųjų pedagogų, logopedų metodinius būrelius;
 • rengia, vertina ir organizuoja kvalifikacijos tobulinimo programų vykdymą;
 • koordinuoja švietimo pažangos programos Tūkstantmečio mokyklos (TŪM) veiklą rajone.

Pareigybės aprašymas

Projektų vadovė Laura Rakauskaitė

Tel.: +370 611 48254
El. paštas laura.rakauskaite@gmail.com

 • rengia ir koordinuoja tarptautinius, nacionalinius, regioninius bei vietos projektus ir juos įgyvendina, administruoja;
 • užtikrina, kad laiku būtų parengtos tarpinių ir baigiamųjų tarptautinių, nacionalinių ir kitų projektų ataskaitos.

Pareigybės aprašymas 

Vyriausioji buhalterė Laima Januškienė

Tel.: +370 443 95213
 • Tvarko švietimo centro buhalterinę apskaitą.

Pareigybės aprašymas

Valytoja, metodininko padėjėja Zita Mačiuvienė

 • Palaikyto pavyzdingą tvarką ir švarą įstaigos patalpose;
 • padeda metodininkui organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginius.

Pareigybės aprašymas

Pareigybės aprašymas Metodininko padėjėjas

 

 

Skip to content