Menu Close

2020-2023 metai

Mažeikių švietimo centro bendradarbiavimo projektai 2020-2023 metais

2023 m. lapkričio 22 d. vyko rajoninis švietimo įstaigų projektas ,,Ką žinau apie šventuosius?“. Tikslas – skatinti mokinius domėtis, gilinti žinias apie šventuosius asmenis, suprasti ir pažinti jų gyvenimą, žadinti norą gyventi šventųjų asmenų pavyzdžiu, suvokiant jų aktualumą šiandienos gyvenime. Projekte kviečiami dalyvauti Mažeikių rajono bendrojo ugdymo įstaigų 3-4 klasių mokiniai, katalikų tikybos mokytojai. Projekto organizacinė grupė: Mažeikių „Žiburėlio“ pradinės mokyklos direktorė Kornelija Arnotienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vitalija Radvilienė, katalikų tikybos mokytoja metodininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Alvina Mažeikienė.

2023 m. rugsėjo 14 – 26 d. visuomenės aplinkosauginio švietimo projektas ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Žalia mokykla – žalia savivaldybė“. Tikslas – tobulinti švietimo įstaigų vadovų kompetencijas aplinkosauginio švietimo srityje, plėtojant Mažeikių rajono savivaldybės švietimo įstaigose žalios mokyklos idėją ir tinklaveiką. Vadovės/koordinatorės – Mažeikių švietimo centro direktorė Laima Petrulevičienė ir metodininkė Monika Zavgorodnė.

2023 m. gegužės 31 d. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų projektas „Senuoliū žuodė mūsa vakūs“. Vadovė – Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“. Dalyviai – Mažeikių lopšelių darželių: „Eglutė“ ir „Delfinas“, Mažeikių r. Sedos lopšelio darželio „Jurginėlis“, Skuodo r. Ylakių vaikų lopšelio darželio bei Telšių lopšelio darželio „Mastis“ pedagogai ir jų ugdytiniai.

2023 m. gegužės 29 d. rajoninis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų projektas „Mes pašoksime kartu“. Vadovė – Mažeikių lopšelio-darželio „Saulutė“ meninio ugdymo mokytoja Kristina Liutkienė.  Dalyviai – Mažeikių lopšelių-darželių: „Buratinas“, „Pasaka“, „Linelis“ ir „Saulutė“ pedagogai ir ugdytiniai.

2023 m. gegužės 23 d. rajoninis tradicinių šokių festivalis „Gegužinė“. Vadovės – Mažeikių „Ventos“ progimnazijos mokytojos metodininkės Jurgita Donėlė, Justina Padskočienė ir Janina Aselskienė. Dalyviai – Mažeikių rajono ikimokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojai.

2023 m. balandžio 13 d. rajoninio švietimo įstaigų projekto ,,Ką gali knyga?“ gerosios patirties renginys. Vadovės: Mažeikių „Žiburėlio“ pradinės mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Kornelija Arnotienė, pradinio ugdymo mokytojos Alė Vizgirdienė ir Jūratė Jastrumskienė. Dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo mokytojai – projekto dalyviai.

2023 m. kovo 17 d. rajoninis etnokultūrinis projektas „Pupų pėdielis“. Atsakingos: Mažeikių „Žiburėlio“ pradinės mokyklos l.e. direktoriaus pareigas Vitalija Radvilienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kornelija Arnotienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Raimonda Česnauskienė, Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro direktorius Remigijus Jokubauskas.

2023 m. kovo 1 d.  respublikinis kūrybinis projektas „Kuriame kartu. Poezija eilutėse ir tarp jų“. Vadovės: Mažeikių lopšelio-darželio „Saulutė“ pagalbos mokiniui specialistės Renata Bumbliauskienė, Vilma Zeleckienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aušrinė Kalakauskienė. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.

2023 m. kovo 1 d. rajoninė 1-4 klasių mokinių STEAM virtuali kūrybinių darbų paroda „Vabalų karalystė“. Vadovės: Mažeikių darželio mokyklos „Kregždutė“ pradinių klasių mokytojos metodininkės Kristina Balsienė ir Ilona Matulevičienė, vyr. mokytoja Rasa Naglisienė. dalyviai – pradinio ugdymo mokytojai.

2022 m. lapkričio 17 d. pradėtas rajoninis projektas – ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa „Žemaičių tradicijų ir papročių puoselėjimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams taikant patirtinį ugdymą“, orientuotas į ikimokyklinėse įstaigose dirbančius mokytojus, kurie ugdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus. Programos dalyviai: Sedos lopšelio-darželio ,,Jurginėlis“ ir Viekšnių lopšelio-darželio ,,Liepaitė“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai.

2022 m. balandžio 27 d. iki 2022 m. gegužės 27 d. rajoninis kūtybinis projektas ,,Gegužinė“. Etninė kultūra – visos tautos (etnoso) sukurta, iš kartos į kartą perduodama ir nuolat atnaujinama kultūros vertybių visuma, padedanti išlaikyti tautinį tapatumą bei savimonę ir etnografinių regionų savitumą. Taikant demonstracinius ir aktyviuosius mokymo metodus skatinti mokytojus ir mokinius domėtis mūsų krašto etnokultūros paveldu. Renginys skirtas Mažeikių „Ventos“ progimnazijos pradinių klasių mokytojams ir „Vyturio“ pradinės mokyklos, Mažeikių Pavasario progimnazijos, „Žiburėlio“ pradinės mokyklos etno grupių vadovams. Gegužinės metu dalyviai susipažino ir išmoko lietuvių liaudies šokių („Pliauškutis“, „Malūnėlis“, „Ceceliukė Marceliukė“, „Kiškelis“, „Oira“), žaidimų („Graži mūsų šeimynėlė“, „Pasėjau linelius“, „Pasėjau žilvitį“). Renginyje rajono mokyklų mokytojai ir mokiniai dalijosi gerąja patirtimi, turėjo galimybę prisistatyti, supažindinti ar išmokyti naują žaidimą, ratelį ir kt.

Projektas KOKYBĖS KREPŠELIS NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis, kurio tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose. Centras 2022 m. atliko švietimo koordinavimo vaidmenį parengiant veiklos tobulinimo planus Mažeikių r. Sedos Vytauto Mačernio ir Viekšnių gimnazijoms, kuriose numatyta, ką ir kaip gerinti bei numatyti lėšas. Įgyvendinant dalyvaujančių šiame projekte planus buvo parengtos ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos, kuriose numatytos veiklos ne tik gerins bendrą mokyklos mikroklimatą ir mokinių pasiekimo rezultatus, bet taip pat skatins mokytojų tobulėjimą ir augimą, gerins mokyklos infrastruktūrą, mokinių aprūpinimą būtiniausiomis ugdymo (si) priemonėmis.

Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“

Projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001

Projekto trukmė 2018 m. gegužės 30 d. – 2023 m. gegužės 30 d. (60 mėnesių).

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ Nr. 09.2.1-ESFA-V-726 priemonę „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimas ir diegimas“.

Projekto tikslas – atnaujinti bendrojo ugdymo turinį ir užtikrinti veiksmingą jo diegimą.

Uždaviniai:

  1. Parengti priemones ugdymo turiniui atnaujinti.
  2. Teikti steigėjams ir mokykloms pagalbą, reikalingą sėkmingai įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį.

Trumpas projekto apibūdinimas

Nuolat kintantis pasaulis, globalizacijos iššūkiai, pokyčiai darbo rinkoje, ugdymo varomąja jėga tampantis problemų sprendimas, atradimai, mokymasis tyrinėjant ir aktyvus mokinių dalyvavimas procese kelia naujus iššūkius ugdymo turiniui. Todėl, atsižvelgus į visuomenės poreikius, mokinių pasiekimų rezultatus, pedagogikos mokslo naujoves ir iššūkius švietimui, būtina ugdymo turinio kaita. Pagrindinės ir būtinos ugdymo turinio kaitos kryptys, tikslai ir principai, raidos orientyrai šiuolaikinei mokyklai apibrėžti strateginiuose švietimo dokumentuose: „Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų apraše“ ir „Geros mokyklos koncepcijoje“.

Siekiant pokyčių, būtina optimizuoti bendrųjų ugdymo programų (toliau – programos) apimtį, atsisakant žanrui nebūdingų, perteklinių elementų, neaktualaus turinio. Taip pat būtina aktualizuoti ugdymo turinį, pateikiant naujausias mokslo žinias, mokiniui sudarant galimybes ugdytis reikiamus gebėjimus. Svarbu užtikrinti ugdymo turinio dermę, nurodant loginius ryšius tarp atskirų elementų ir išryškinant integravimo galimybes, aprašant mokinių pasiekimus kaip bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumą, parengiant programas pagal sutartą sandarą, atsižvelgiant į ugdymo ankstinimą ir mokyklos struktūrą. Taip pat sukuriant vartotojui draugišką programų atvaizdavimą. Viena iš svarbių prielaidų ugdymo turinio kaitai yra mokinių pasiekimų vertinimo sistemos kaita. Šiame projekte planuojama sukurti įrankį mokinių pažangai vertinti ir pagalbai planuoti, taip pat ugdymui diferencijuoti ir individualizuoti, mokinių tiriamajai veiklai skatinti, mokinių kūrybiškumui ir inovatyvumui ugdyti. Šiems siekiams įgyvendinti planuojama veikla „Bendrųjų ugdymo programų ir lydinčios jų medžiagos rengimas“.

Atnaujinant ugdymo turinį programose „užkoduojamas“ įvairių mokymo išteklių ir priemonių naudojimas, užtikrinamos mokymo išteklių sąsajos su programų turiniu. Šie pokyčiai bus įgyvendinami kuriant lengvai pasiekiamus, modifikuojamus ir nuolat atnaujinamus atviruosius skaitmeninius mokymo išteklius, todėl suplanuota projekto veikla „Skaitmeninio ugdymo turinio atnaujinimas, kūrimas ar adaptavimas“.

Viena iš pagrindinių ugdymo kaitos sėkmės prielaidų yra visų suinteresuotų pusių dalyvavimas kaitos procese nuo pat pirmųjų kaitos įgyvendinimo etapų, jų motyvacija ir pasirengimas įgyvendinti pokyčius. Atskirų savivaldybių, mokyklų ir mokytojų motyvacija ir pasirengimas pokyčiams yra skirtingas, todėl projekte suplanuota išanalizuoti, kaip kiekvienas yra pasirengęs įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį, ir suplanuoti būtinas priemones, skirtas sėkmingai pasiruošti įgyvendinti atnaujintas programas. Kad nebūtų atotrūkio tarp ugdymo turinio kaitos inicijavimo, parengimo ir įgyvendinimo, būtinas pačių įvairiausių socialinių partnerių dalyvavimas kaitos procese. Diegiant atnaujintą ugdymo turinį ir inovacijas mokyklose, mokyklų steigėjai yra ypač svarbūs nacionalinio ugdymo turinio kūrėjų ir mokytojų, kuriančių ugdymo turinį mokyklose, partneriai. Jie turėtų tapti atsakingais už atnaujinto ugdymo turinio diegimą. Todėl, įgyvendinant veiklą „Metodinės pagalbos steigėjams teikimas“, planuojama kryptingai dirbti su savivaldybių administracijų ir švietimo centrų specialistais.

Kuriant, atnaujinant ir įgyvendinant ugdymo turinį itin svarbus mokytojų vaidmuo. Mokytojai yra svarbiausi ugdymo turinio įgyvendinimo dalyviai, nes turi patirties ir kompetencijų, geriausiai išmano mokymo praktikas ir mokinių poreikius. Kad mokytojai taptų nacionalinio turinio savininkais ir mokyklos turinio kūrėjais, su jais būtina nuolat kryptingai bendradarbiauti ir teikti jiems reikalingą pagalbą, todėl planuojama veikla „Metodinės pagalbos mokykloms, įgyvendinančioms atnaujintą ugdymo turinį, teikimas“.

Projekto ir ugdymo turinio kaitos sėkmei ir poveikiui įvertinti bus atliekama pokyčių stebėsena. Gauti ir išanalizuoti duomenys padės įvertinti priimtus sprendimus dėl ugdymo turinio atnaujinimo. Taip pat, remiantis tyrimo duomenimis parengtomis rekomendacijomis, bus užtikrintos prielaidos ugdymo turinio tvarumui. Tai numatyta projekto veikloje „Atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo stebėsena“.

Siekiami projekto rezultatai: parengtos bendrosios ugdymo programos ir lydinti medžiaga; sukurti įrankiai bendrųjų programų rezultatams aprašyti ir talpinti virtualioje aplinkoje, individuliai mokinio pažangai stebėti ir pagalbai teikti; atnaujinti skaitmeniniai mokymo ištekliai; sukurti ar adaptuoti atvirieji skaitmeniniai mokymo ištekliai; adaptuota kalbinių gebėjimų ugdymo programinė įranga; metodinė pagalba ir konsultacijos steigėjams ir mokykloms, įgyvendinančioms atnaujintą ugdymo turinį.

Mažeikių švietimo centro vykdytos UTA veiklos 2020-2023 metais

2023 m. gegužės 15 d. Mažeikių rajono švietimo įstaigų komandos buvo dalyvavo forume ,,Ugdymo turinio atnaujinimas: kartu į pamoką“, kuris vyko viešbutyje ,,Linelis“ Plateliuose, Plungės raj.  Forume dalyvavo virš 50 dalyvių – bendrojo ugdymo įstaigų vadovai ir pedagogai. Šio forumo iniciatoriai, sumanytojai – pilotinio UTA projekto komanda, kurią sudaro: Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, UTA koordinatorė Jelena Sutkienė, Mažeikių švietimo centro direktorė Laima Petrulevičienė, Mažeikių rajono progimnazijų vadovai: Virginijus Laureckis, Ramunė Badaukienė, Regina Arbatauskienė, Rolandas Volkovas, kurį forume atstovavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ingrida Mikulskienė.

2023 m. sausio – balandžio mėn. pradėta vykdyti Mažeikių rajono progimnazijų (pilotinių ugdymo įstaigų) UTA tinklaveika. Atskiru grafiku buvo numatytos iš anksto suplanuotos UTA atviros veiklos, į kurias buvo kviečiami šių progimnazijų dalykų mokytojai bei rajono metodinių būrelių pirmininkai. 

2023 m. sausio 24 d. pradėta vykdyti Mažeikių rajono progimnazijų (pilotinių ugdymo įstaigų) UTA komunikacija ir tinklaveika, numatytos iš anksto suplanuotos UTA atviros veiklos, į kurias yra kviečiami šių progimnazijų dalykų mokytojai bei rajono metodinių būrelių pirmininkai.

2022 m. gegužės 27 d. nuotoliniu būdu vyko ,,Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA): kas vyksta“ vaizdo konferencija, kurioje buvo kalbama apie savivaldybių UTA komandų gerąją patirtį. Renginio metu buvo pristatyta savivaldybių komandų funkcijos ir veikla, o savo įspūdžiais bei patarimais dalijosi įvairių šalies savivaldybių atstovai, tarp kurių – Mažeikių švietimo centro direktorė Laima Žilinskienė, kuri pristatė ,,Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) gerosios patirtys Mažeikių rajono savivaldybėje“.

2022 m. gegužės 25 d. Mažeikių „Ventos“ progimnazijoje UTA savivaldybės komandos inciatyva susirinko į gerosios patirties sklaidos apskrito stalo diskusiją – konferenciją rajono dalykų mokytojai – ambasadoriai bei ugdymo įstaigų vadovai, dalyvavę Europos Komisijos ir Britų Tarybos projekte „Parama mokyklų vadovams, ugdymo turinio reformos Lietuvoje lyderiams“. Pranešimai vyko pagal ugdymo įstaigas bei dėstomus dalykus  taip pat gerąja patirtimi dalijosi ir ugdymo įstaigų vadovai, dalyvavę mokymuose. Renginį moderavo Mažeikių švietimo centro metodininkė – UTA koordinatorė Sigutė Kekienė.

2022 m. balandžio 20 d. Mažeikių švietimo centrui bendradarbiaujant su leidykla ,,Šviesa“ vyko bendrojo ugdymo direktorių pavaduotojams pristatymas ,,Pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui (UTA): leidyklos „Šviesa“ pilotiniai leidiniai 1-12 kl.“. Lektorės: leidyklos ,,Šviesa“ pardavimų ir klientų aptarnavimo skyriaus vadovė Margarita Gulbė ir regiono vadovė Ingrida Tamošauskienė.

2022 m. kovo 17 d. nuotoliniu būdu vyko svarbus Mažeikių rajono švietimo bendruomenei renginys – forumas ,,Ugdymo turinio atnaujinimas: kur link juda mokykla?“, kuriame dalyvavo Mažeikių rajono ugdymo įstaigų komandos: vadovai (direktoriai), direktorių pavaduotojai, metodinių grupių pirmininkai, mokytojai bei Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Jelena Sutkienė ir Švietimo centro darbuotojos. Iš viso – 95 dalyviai.  Renginį iniciavo Mažeikių švietimo centro direktorė Laima Žilinskienė bei Mažeikių rajono savivaldybės UTA komanda. Lektorė – „Forvardo“ mokyklos ugdymo plėtros vadovė, Nacionalinės švietimo agentūros lektorė Agnė Klimčiauskaitė.

2022 m. vasario 24 d. Švietimo centre vyko Mažeikių savivaldybės ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) komandos susitikimas. Susitikime dalyvavo Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Jelena Sutkienė, Švietimo centro vadovė Laima Žilinskienė, Senamiesčio progimnazijos vadovas Virginijus Laureckis, Gabijos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Liuda Braslauskienė ir Politechnikos mokyklos gimnazijos skyriaus vedėja Snieguolė Kiškėnienė. Ši komanda dalyvauja Respublikiniame projekte „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ 2.1.1 veikloje „Savivaldybių komandų mokymai ir konsultacijos diegiant atnaujintą ugdymo turinį“.  Susitikimo metu komandos nariai aktyviai diskutavo atnaujinto ugdymo turinio tema, dalijosi savo patirtimi bei numatė tolimesnes veiklos gaires.

2022 m. vasario 17 d. Mažeikių savivaldybės UTA komanda dalyvavo konsultaciniuose mokymuose ,,Tinklinis komunikavimas, bendradarbiavimas, viešinimas švietime”. Dar kartą peržvelgiame kompetencijomis grįsto ugdymo turinio pamokų planų pavyzdžius, aptariame socialinės partnerystės svarbą, modelius, visos dienos mokyklos platformos galimybes kuriant 30% ugdymo turinio, komunikacijos planus ir kt.

2022 m. sausio 20 d. Mažeikių švietimo centras pradėjo vykdyti 2 -ąją ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą Senamiesčio progimnazijos bendruomenei ,,SER – socialinis emocinis raštingumas ugdymo įstaigoje“. Progimnazijos vadovo Virginijaus Laureckio iniviatyva šios įstaigos bendruomenė pirmoji rajone žengė link Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) mokymų per kompetencijas žingsnius.

2021 m. lapkričio 15 d. Mažeikių Švietimo centre vyko projekto renginys, skirtas 2021 m. Suaugusiųjų mokymosi savaitei „MOKAISI – GYVENI, GYVENI – MOKAISI“ paminėti, kurio metu Mykolo Romerio universiteto dalykinės anglų ir norvegų kalbos IV kurso studentė – praktikantė Kamilė Dimaitė parengė bei pristatė pranešimą „Pažintis su skandinaviška kultūra ir norvegų kalba“. Po pristatymo vyko aktyvios diskusijos: dalyviai taip pat dalijosi įspūdžiais apie skandinavų šalių tradicijas ir kultūrą. pristatymas ,,Pažintis su skandinaviška kultūra ir norvegų kalba“. Pranešėja – Mykolo Romerio universiteto, dalykinės anglų ir norvegų kalbos, IV kurso studentė Kamilė Dimaitė.

2021 m. spalio 1 d.  Mažeikių miesto centriniame stadione vyko rajono lopšelių-darželių futbolo festivalis „Futboliukas – 2021“, kurio tikslas suburti kuo daugiau vaikų į organizuotą laisvalaikio praleidimą žaidžiant futbolą.Ikimokyklinio fizinio ugdymo mokytojų metodinė diena „Futbolo festivalis 2021“. Organizatoriai – metodinio būrelio pirmininkas Marius Zoza, FK „Atmosfera“ treneris, vadovas Nerijus Gudaitis.

2021 m. gegužės 18 d. nuotoliniu būdu vyko ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Atnaujintų bendrųjų programų dalykinių ir bendrųjų kompetencijų plėtojimas katalikų tikybos mokyme“ III modulio projektas – virtualios knygos kūrimas „Kai mes kartu“, kurio dalyviai tikybos mokytojai. Vadovė – Irena Stančikienė.

2021 m. kovo 1 d. nuotoliniu būdu vyko respublikinis kūrybinių dirbtuvių projektas ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų pažintinės, žodinės ir meninės raiškos ugdymui „Randu, žaidžiu, kuriu“, kuriame dalyvavo respublikos ikimokyklinio ugdymo įstaigų komandos. Vadovė – Mažeikių lopšelio-darželio „Saulutė“ direktorės pavaduotoja ugdymui Rūta Žubikienė.

2020 m. spalio 22 d. Mažeikių Senamiesčio pagrindinė mokykla pradėjo vykdyti ilgalaikę kvalifikacijos tobulinimo programą „Kompetencijomis grindžiamo ugdymo turinio atnaujinimas. Kūrybiškumo kompetencija“. Programos vadovai: Mažeikių Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktorius Virginijus Laureckis ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Ručinskienė. Lektorė ir programos koordinatorė – Bendrųjų programų atnaujinimo darbo grupės Kompetencijų ugdymo aprašų rengėja ir konsultantė, Šaulių universitetoprof. dr. Aušra Kazlauskienė.

2020 m. biželio 11 d. vyko nemokama nuotolinė konsultacija – diskusija metodinių būrelių pirmininkams ir mokytojams „Bendrųjų programų atnaujinimas: kas naujo?“. Iš viso dalyvavo 62 įvairių dalykų mokytojai ir 3 Švietimo centro metodininkės. Lektorė – Bendrųjų programų aprašų rengėja, Šiaulių universiteto prof. dr Aušra Kazlauskienė.

2020 m. birželio 8 d. vyko nemokama nuotolinė konsultacija – diskusija bendrojo ugdymo įstaigų vadovams „Bendrųjų programų atnaujinimas: kas naujo?“. Renginyje dalyvavo 28 direktoriai ir jų pavaduotojai. Lektorė – Bendrųjų programų aprašų rengėja, Šiaulių universiteto prof. dr. Aušra Kazlauskienė, kuri dalyviams pristatė kompetencijomis grindžiamo ugdymo turinio atnaujinimo aktualijas bei išsamiai atsakė į dalyviams rūpimus klausimus.

Skip to content